Финансови рискове

Финансова Отговорност

Обща гражданска отговорност

Финансови рискове

Финансовите рискове може да бъдат покрити от най-различни видове застрахователни продукти. Лесното планиране на паричния поток, достъп до финансиране и увеличаване на продажбите, конкурентоспособност и по-лесно навлизане на нови пазари, са само няколко от предимствата на застраховките за финансови рискове.

 • Застраховка на Търговски рискове
 • Търговски риск  – Вътрешен пазар / застраховка на вземания/;
 • Търговски риск – Експорт / застраховка на вземания/;
 • / възможност за покритие на политически риск/.

Предмет:

Плащания по договори за продажба на стоки или предоставяне на услуги за определен период на отсрочване на плащането.

Покрити Рискове:

Търговски рискове:

 • Забавяне на плащанията;
 • Неплатежоспособност на длъжника (несъстоятелност и ликвидация);

Политически рискове:

 • Политически събития: война, стачки, ембарго, преврат и др.;
 • Мораториум върху плащанията;
 • Конфискация и национализация;
 • Промени в режима на плащанията;
 • Приемане или изменения в нормативните актове и др.
 • Застраховка на инвестиции

Предмет:

Застраховка на български инвестиции, реализирани в чужда държава под формата на капитал, собственост, имущество, нематериални права или услуги.

Покрити рискове:

 • Невъзможност за конвертиране на местната валута в свободно конвертируема;
 • Невъзможност за прехвърляне на плащанията в България;
 • Експроприация, национализация или конфискация;
 • Политически мотивирани актове на насилие – война, революция, бунт, тероризъм, саботаж и др.

 

 • Застраховка на Кредит за предекспортно застраховане

Предмет:

Застраховка на банков кредит, отпуснат с цел производство на стоки или предоставяне на услуги, предназначени за износ. Застрахован е банката, отпускаща кредита.

Покритие рискове:

 • Търговски и нетърговски рискове, свързани с длъжника, чуждестранния купувач и държавата на купувача.
 • Застраховка на Гаранции

Предмет:

Застраховка на банкови гаранции.

Покрити рискове:

 • Основателно или неоснователно усвояване на гаранцията, както и политически събития в страната на купувача.

 

 • Застраховка на Акредитиви

Предмет:

Акредитиви, издадени в полза на български износител.

Покрити рискове:

Неизпълнение или отказ от страна на банката издател на акредитива да плати на износителя на падежа без да има правно основание за това.

 • Застраховка „Лизинг”

Предмет:

Договори за лизинг.

Покрити рискове:

 • финансови загуби, възникнали вследствие на неплащане на дължими лизингови вноски  по договора за лизинг.

 

 • Застрахователна гаранция /BONDING/

Предмет:

 • Застраховане на гаранции за добро изпълнение / Maintenance bond/
 • Гаранция за авансови плащания / Advance payment bond/
 • Гаранция за изпълнение на договор / Performance bond/
 • Тръжна гаранция /Bid Bond/

Покрити рискове:

Всички рискове които са по задължения за добро изпълнение, изпълнение по договори и авансови плащания.

 • Разни финансови загуби

Предмет:

Разни финансови загуби по търговски договори на физически и юридически лица.

Покрити рискове:

Финансови загуби на физически и юридически лица, които може да се сбъднат след неизпълнение на условия по договори за предоставяне на стоки и/или услуги на свои клиенти при условия на отложено плащане. / загуби от лизинг, наем на движимо и не движимо имущество, търговски кредит и др./.