Финансови рискове

Финансова Отговорност

Обща гражданска отговорност

Професионални отговорности

Обект на застраховане

Застраховките „Професионални отговорности” са предназначени за лица, практикуващи професионалната си дейност и ги защитават от съдебни искове от техни клиенти /пациенти и трети лица, които са последствие от неправилни професионални действия или бездействия. Част от застраховките са задължителни по силата на закон или наредба.
Видове застраховки “Професионални отговорности”:

 

 • Професионална отговорност на адвокати
 • Професионална отговорност на нотариуси
 • Професионална отговорност на частни съдебни изпълнители
 • Професионална отговорност на лицата, упражняващи медицинска професия
  Професионална отговорност за клинични   изпитвания
 • Професионална отговорност на туроператори
 • Професионална отговорност на хотелиери и ресторантьори
 • Професионална отговорност на застрахователни посредници (брокери/ агенти)
 • Професионална отговорност на лицата, извършващи охранителна дейност
 • Професионална отговорност на регистрирани одитори
 • Отговорност на строителя
 • Отговорност на проектанта
 • Отговорност на лицето, упражняващо технически контрол по част ”Конструктивна”
 • Отговорност на консултанта и лицето, упражняващо строителен надзор
 • Отговорност на участниците в проектирането и строителството по отношение на конкретен строителен обект
 • Други