Финансови рискове

Финансова Отговорност

Обща гражданска отговорност

Обща гражданска оговорност

Покритие: Застраховката покрива отговорността на посоченото в застрахователната полица юридическо лице или физическо лице — търговец пo смисъла на Търговския закон, за причинени от него имуществени и неимуществени вреди на трети лица, пpи или пo повод осъществяване на стопанската му дейност, вписана в застрахователния договор, в рамките на територията на валидност на полицата.

Въз основа на специална договореност, обхватът на застрахователната защита може да се разшири като:

  • някое от описаните в общите условия изключения може да бъде покрито срещу заплащане на допълнителна премия;
  • може да се застрахова гражданска отговорност на физически лица

Застрахователят обезщетява Застрахования за:

  • сумите, които Застрахованият на законно основание стане отговорен да заплати като компенсация за материални щети, телесни увреждания или смърт, причинени през срока на застраховката на трети лица, във връзка с описаната в Полицата дейност;
  • целесъобразните разходи, направени от Застрахования за ограничаване на вредите, когато е действал с необходимата за случая грижа, дори ако усилията му са били безуспешни;
  • съдебните разноски по дела срещу ЗАСТРАХОВАНИЯ, във връзка със застрахователни събития, покрити от застраховката, при условие, че ЗАСТРАХОВАТЕЛЯТ е бил привлечен в процеса като трето лице – помагач, когато това е допустимо от закона.

Лимити на отговорност: договаря се лимит за едно събитие и за срока на застраховката, който обикновено е удвоеният лимит за едно събитие.

Самоучастие на застрахования във всяка щета: обичайно 10% във всяка имуществена вреда. По отношение на неимуществените вреди самоучастие на застрахования не се прилага.

Сключване на застраховката: въз основа на попълнено Заявление-въпросник по образец на застрахователя. Застрахователят има право да извърши оглед на предприятието.

Тарифиране: може да се извърши въз основа на декларирания/очаквания оборот на предприятието или на база договорените лимити. Вторият начин се прилага по-често.

Специални условия: При дейности, изискващи договаряне на специални условия, същите се записват като част от застрахователната полица.

При събитие, което би могло да доведе до предявяване на претенция по тази застраховка, застрахованият уведомява своевременно застрахователя, който дава указания за необходимата документация и за процедурата, която застрахованият трябва да следва.