Имущество на физически лица

Имущество на юридически лица

Индустриален пожар

Строително-Монтажни рискове

Строително-монтажни рискове

Застраховка „Строително-монтажни рискове” на е предназначена за инвеститорите, предприемачите, изпълнителите или подизпълнителите на всякакви социално-битови, промишлени, инженерингови и индивидуални строителни обекти.

 

Предмет на застраховката могат да бъдат:

 • цялата строителна площадка;
 • извършваните по договор строително-монтажни работи;
 • материалите;
 • механизацията и оборудването;
 • гражданска отговорност на инвеститора или изпълнителя към трети лица за нанесени имуществени и неимуществени вреди.

Осигурява следните покрития:

 • „Всички рискове” и изплаща обезщетение при унищожаване и повреда на застрахованото имущество;
 • За отговорността във връзка с загуби, причинени на здравето, живота или имуществото на трети лица.

По тази застраховка могат да се предоставят допълнителни покрития за:

 • Загуба или повреда вследствие на стачка, бунт и гражданско вълнение.
 • Гаранционно обслужване на строителните работи.
 • Допълнителни разходи за извънреден труд, нощен труд, работа в празнични дни, бърз превоз.
 • Вреди от земетресение.
 • Имущество на склад извън строителната площадка.
 • Повреда на подземни кабели, тръби и други съоръжения.
 • Риск на проектанта.
 • Вибрации, отстраняване или отслабване на опората.