Имущество на физически лица

Имущество на юридически лица

Индустриален пожар

Строително-Монтажни рискове

Индустриален пожар

Комбинирана застраховка „Имущество”

Всеки ръководител на фирма може да се сблъска с различни неблагоприятни изненади, които да доведат до сериозни материални загуби и затруднения в бизнеса му. Мисълта, че това „няма да се случи на нас”, е подвеждаща, а обичайните предпазни мерки могат да се окажат недостатъчни.

Ако Вие сте прозорлив бизнесмен, предварително ще потърсите партньор, който да Ви помогне и компенсира в една такава ситуация.

Може да се осигурят и застрахователни покрития за:

 • Материални загуби

Чрез комбинирана застраховка „Имущество” Вие получавате защита за своите производствени ресурси — сгради, машини, съоръжения, продукция, стоки, материални запаси и други срещу загуби, причинени от:

 • Пожар, включително и последиците от гасенето му, експлозия, удар от мълния и удар от самолет или друг летателен апарат или предмети, падащи от тях;
 • Природни бедствия: буря, ураган, градушка, наводнение, падащи дървета и клони вследствие природни бедствия;
 • Свличане или срутване на земни пластове;
 • Тежест от естествено натрупване на сняг или лед;
 • Измокряне в резултат на авария на водопроводна, канализационна,отоплителна и паропроводна инсталации и включените към тях уреди;
 • Злоумишлени действия на трети лица (вандализъм);
 • Удар от пътно превозно средство или животно;

Възстановяват се и допълнителните разходи, свързани с настъпило застрахователно събитие:

 • разходи, направени за разчистване на останки, разглобяване или разрушаване, ограждане или укрепване, хонорари на архитекти и/или експерти.

В комбинация с посочените покрития  се предлагат  допълнително рисковете:

 • Кражба чрез взлом
 • Земетресение

Застраховки:

 • Прекъсване на бизнеса
 • Отговорности
 • Авария на машини

и други.

 

 

 

 • Прекъсване на бизнес

Това покритие се осигурява, като отделна клауза към комбинираната застраховка „Имущество”

По тази застраховка се осигурява застрахователно покритие срещу загуба на Брутна печалба (нетна печалба + обичайни постоянни разходи), в резултат на прекъсване на бизнеса от настъпило застрахователно събитие, която може да се яви поотделно или паралелно:

 • по отношение намаление на оборота;
 • по отношение на допълнително направени разходи във връзка с предприети по спешност мерки след събитието за запазване на оборота или поддържането му на друго ниво.

Представя се възможност за избор и договаряне на периода на обезщетяване, съответно за срок от:

 • 6 месеца.
 • 12 месеца
 • 18 месеца
 • до 24 месеца
 • друг, по договаряне

Предлагаме договаряне на самоучастие на застрахования в размера на загубата, което може да бъде определено в процент, като абсолютна сума или в брой дни, през които застрахователят не дължи обезщетение.

Застрахователната сума се договаря в зависимост от финансовите резултати на Вашето предприятие и следва да отразява очакваемия размер на брутната печалба за договорения период на обезщетение, която е под риск при евентуално настъпване на застрахователно събитие.