Имущество на физически лица

Имущество на юридически лица

Индустриален пожар

Строително-Монтажни рискове

Имущество на физически лица

Предмет на застраховане са собствени или чужди имущества, които се владеят или ползват от Застрахования на законно основание, в т.ч.:

 • жилища (апартаменти, къщи);
 • вили;
 • стопански сгради;
 • домашно имущество;
 • материали и селскостопанска продукция.

При ипотекирано или заложено имущество застраховката може да бъде сключена и в полза на банката-кредитор.

Застрахователно покритие

Основното покритие включва рисковете: пожар, вкл. последиците от неговото гасене; мълния; експлозия; сблъсък или падане на пилотирано летателно тяло, негови части или товар;

В покритието могат да бъдат включени допълнителни рискове, избрани от Застрахования, като:

 • злоумишлени действия на трети лица, вандализъм;
 • бедствия: буря, градушка, проливен дъжд, наводнение, тежест при естествено натрупване на сняг и/ или лед, измръзване/ замръзване;
 • земетресение;
 • изтичане на вода и пара;
 • стачки, граждански вълнения, бунтове и размирици;
 • имплозия;
 • свличане или срутване на земни пластове и/ или действие на подпочвени води;
 • действие на морски вълни;
 • удар от превозно средство;
 • авария с товарни и разтоварни машини при товарене и разтоварване;
 • чупене на стъкла;
 • изтичане на вода от спринклерни инсталации;
 • вреди при промяна на мястото на застраховката;
 • ударна/ звукова вълна;
 • късо съединение и/ или токов удар;
 • разходи за временно настаняване (само за граждани);
 • загуба на доход от наем;
 • гражданска отговорност на Застрахования (само за граждани) за причинени имуществени вреди на трети лица в резултат на покрито по полицата застрахователно събити
 • кражба;
 • кражба с техническо средство ;
 • грабеж;

Покритието е валидно по отношение на посочения в полицата адрес.

Срок на застраховката – Застраховката се сключва обичайно за срок от 1 (една) година.

Застрахователна сума и застрахователна премия:
Застрахователната сума може да бъде определена на база действителна или възстановителна стойност или на база счетоводни данни (отчетна или балансова стойност) за фирми.

Застрахователната премия се определя на база тарифите на избраната застрахователна компания и в зависимост от вида на застрахованото имущество, договорения обхват на покритието и конкретните рискови фактори.

При настъпване на застрахователното събитие Застрахованият следва в 3 (три)-дневен срок от настъпването или узнаването за него, да уведоми писмено Застрахователя, както и впоследствие да му предостави всички необходими данни, информация и документи, с които да докаже претенцията си по основание и размер.