Помощ при пътуване в чужбина

Застраховка Злополука

Пенсионно Осигуряване

Застраховка Живот

Застраховка Здравно Осигуряване

Други Застраховки

Застраховка Живот

Дългосрочно животозастраховане

Договорите за застраховка Живот и Злополука се сключват срещу събития, свързани с живота, здравето или телесната цялост на застрахования или на трето лице.Основна застрахователна сума – минимален размер 2000лв. / 1000 долара /1000 евро, а максимален размер  – по договаряне . По индивидуалните застраховки се застраховат здрави лица от 0 до 70 – годишна възраст.

Видове застраховки Живот:

 • Семейна спестовна застраховка – застраховат се лица – съпрузи или лица живеещи във фактическо извън брачно съжителство в застраховката се включват и децата в семейството ,включително осиновените и родените след сключване на застраховката.
 • Женитбена спестовна застраховка – застраховката се сключва върху живота на единия родител  в полза на едно дете , наричано ползващо лице.
 • Детска спестовна застраховка- застраховката се сключва върху живота на здрави деца на възраст до 22 години.
 • Рентни пенсионни застраховки
 • Индивидуална спестовна застраховка
 • Застраховка Живот свързана с инвестиционен фонд

Срокът на застраховката се избира от застрахования и може да бъде:

 • при смесените застраховки „Живот” в лева  – от 3 до 20 години
 • при смесените застраховки „Живот” с валутна клауза – от 1 до 20 години.
 • Основни рискове при застраховките Живот:
 • смърт на застрахованото лице през срока на застраховката
 • преживяване срока на застраховката от застрахованото лице
 • Допълнителни рискове,включвани в допълнение към застраховки Живот:
 • Допълнителна застраховка „Злополука”
 • Дневни пари за болничен престой
 • Хирургическо лечение
 • Временна неработоспособност- над 20 дни вследствие на злополука с максимум до 180 дни в една календарна година
 • Временна неработоспособност в резултат на злополука или заболяване – над 40 дни вследствие на злополука или заболяване с максимум до 180 дни в една календарна година
 • Освобождаване от плащане на премии по спестовни застраховки живот над 70% загубена трудоспособност