Автокаско

Какво е покритието на застраховката „Каско“?

Застраховката Каско осигурява съвсем различно покритие от застраховката Гражданска отговорност“. Двата вида застраховки дори частично не се покриват по отношение на обезщетението. Гражданска отговорност не покрива вредите на собственика на автомобила в случай, че е виновен. В случай, че не е виновен, собственикът на пострадалия от произшествие автомобил отново не може да се обезщети чрез застраховката си Гражданска отговорност, тъй като той не е отговорен – той не е виновен. За да покрие щетите от инцидента по собствения си автомобил, собственикът трябва да има застраховка „Каско“. Още за разликата между Гражданска отговорност и Каско.

 

При пътен инцидент /ПТП/, кражба или самопричиняване на вреди по колата, застрахователната компания по „Каско“ покрива част или изцяло бъдещите разходи за сервизни и други услуги, които целят привеждането на автомобила в състоянието, в което е бил към момента на маркировката. Именно затова автомобилите се маркират при сключване на застраховка „Каско“. Размерът на обезщетението често зависи от сключения договор. Застрахователната премия се определя основно въз основа на кубатурата на двигателя, желания срок на застраховката и нивото на покритие. Обикновено застрахователите включват средно 20% завишение за автомобили, за които са минали от 12 месеца до 21 месеца (включително) от датата на първа регистрация, както и завишение средно 50% върху цената за автомобили с двигателя над 1 400 куб. см и задвижване 4 x 4. Застрахователната премия може да се определи и като процент от застрахователната сума.

Размерът на покритието зависи от избраната от застрахования опция. Застрахователите най-общо предлагат няколко опции /изброените по-долу опции не са налични при всички застрахователни компании/

Пълно Каско

Застраховката “Каско” на МПС може да бъде с покритие за всички рискове (пълно Каско) – покрива пълна загуба или частична щета на застрахования автомобил при много събития:

– Кражба на колата;

– Пожар и/или експлозия по време на престой и неработещ двигател, вследствие на гръм (мълния);

– Пожар и/или експлозия, възникнал и по време на престой при неработещ двигател, в резултат на техническа неизправност и/или случайно събитие;

– Авария, произлязла от сблъскване с автомобил или с други подвижни и неподвижни предмети, от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно;

– Пожар и/или експлозия по време на движение на МПС и при включване и работа на двигател по време на престой;

– Злоумишлени действия на трети лица, изразяващи се в механично, химично или друго въздействие върху застрахованото МПС;

– Пълна загуба или частична щета на застрахования автомобил от друго пътно превозно средство, човек, животно или предмет, когато застрахованата кола е паркирана;

– Природни бедствия;

 

Частично Каско

Застрахователната полица „Частично каско” включва покритие за щети при:

– Пожар и/или експлозия, възникнал/и по време на движение и при включване и работа на двигател по време на престой;

– Авария, произлязла от сблъскване с друг автомобил или с други подвижни и неподвижни предмети, от удар с хора и животни, от препятствия по пътното платно като земни и скални маси, падащи дървета и клони, падащи предмети от сгради и летателни тела;

– Пълна загуба или частична щета на застрахования автомобил от друго пътно превозно средство, човек, животно или предмет, когато застрахованото МПС е било паркирано;

– Злоумишлени действия на трети лица върху застрахованото МПС;

 

Минимално Каско

 

Застрахователната полица „Минимално Каско” включва покритие за щети при пожар и/или експлозия по време на престой при неработещ двигател, в резултат на техническа неизправност и/или случайно събитие, както и щети при природни бедствия. Договорената застрахователна сума по „Каско” не може да надвишава действителната стойност на автомобила към датата на сключване на застраховката, определена съобразно фактурната стойност на превозното средство към датата на първата му продажба. Включените в затраховката компоненти на моторното превозно средство са двигател; синхронизиращи ремъци; трансмисия; съединител; задвижване; охлаждащи системи; горивна система; кормилна система; турбо (монтирано в завода производител); предно и задно окачване; спирачна система (и ABS); електрическа система; климатик; каросерия интериор и екстериор.

 

В допълнение, покритието по застраховката включва маслени уплътнители; кожуси; работни материали. Маслата, масленият филтър и антифризът са покрити, само ако е наложително да бъдат подменени поради повреда на част, която е покрита по тази застраховка. В този смисъл тази застраховка покрива много повече рискове, които могат да бъдат следствие на инцидент в сравнение със застраховка „Гражданска отговорност” и пряко защитават интересите на собственика на автомобила като осигурява средства за бъдещи ремонти по автомобила.

 

Каква е процедурата за получаване на обезщетение по застраховка „Каско”

При настъпване на застрахователното събитие /инцидента/, застрахованият следва да уведоми застрахователя за събитието Това следва да бъде сторено в срок от 24 часа до 5 работни дни в зависимост от застрахователното събитие. При пътен или друг инцидент с материални щети има няколко варианта за получаване на застрахователното обезщетение:

По фактура от официален сервиз:

Тук обезщетението се определя по представените оригинални фактури от официален сервиз на вносителя на автомобила или чрез издаване на “възлагателно писмо” за извършване на ремонта в сервиза. Самият застрахован не участва в разплащанията.

В доверен сервиз:

Възможно е да се издаде възлагателно писмо за извършване на ремонта в сервиз, с който застрахователят е сключил договор (доверен сервиз).

По фактура от друг сервиз със съгласие на застрахователя:

Обезщетението в тези случаи ще бъде изплатено по представени оригинални фактури от друг сервиз след изрично писмено съгласие на застрахователя или по експертната оценка на оторизирано от застрахователя вещо лице.

По експертна оценка:

В тези случаи, експерт назначен от застрахователя определя цената на ремонта и обезщетението се изплаща директно на застрахования. За автомобили над 12 години считано от датата на производството, за които не е заплатена допълнителна премия, обезщетението се определя по експертна оценка на оторизирано вещо лице.

 

В случай на „тотална щета“:

Застрахователят се произнася за „тотална щета”, в случаите когато общите разходи за възстановяване на автомобила надхвърлят 75% от застрахователната сума, както и когато с настъпването на последната щета, изплатените до този момент застрахователни обезщетения надвишават 80 % от застрахователната сума.