Гражданска Отговорност

Застраховка „Гражданска отговорност” покрива отговорността на собствениците и водачите на МПС за причинени по тяхна вина имуществени  или неимуществени вреди на трети лица.

Лимитите до които застрахователите покриват причинените вреди са законово регламентирани и са еднакви за всички застрахователи:

За събития, настъпили на територията на Р.България:
До 1 000 000 лева, за всяко събитие в случай че има едно пострадало лице.

До 5 000 000 лева, за всяко събитие за 2 и повече пострадали лица.

До  1 000 000 лева за всяко събитие за причинени имуществени вреди.

За всички събития настъпили на територията на държавите страни членки на Европеският съюз се прилагат законово  приетите лимити на отговорност за всяка държава на която е настъпило ПТП-то. (ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПТП).
Цената на застраховката се определя по тарифи на застрахователните дружества и се определя от следните фактори:

  • Регистрация на автомобила
  • Вид
  • Обем на двигателя / тонаж /брой места
  • Адрес населено място на собственика
  • Възраст на собственика
  • Шофьорски стаж
  • Причинени щети през последните 5 години

Сертификат „Зелена карта” се издава заедно с полицата по застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ без допълнителна премия или друго плащане от ползвателя на застрахователни услуги. В поле 8. „Териториална валидност“ на сертификата „Зелена карта“ не се допуска зачертаване на кодове на държави.

Проверка на застраховка „Гражданска отговорност“

На страницата на „Гаранционен фонд“ – (тук слагаме страницата на Гаранционн фонд) можете да проверите за наличие на застраховка „Гражданска отговорност“ на дадено МПС. Проверката се извършва в реално време в регистъра на ЕИСОУКР.